Pravidla prodeje (dále jen „Pravidla“) upravují vztahy mezi přispěvatelem (dále jen „Přispěvatel“) a společností Hnutí DUHA – Friends of th Earth Czech Republic, která je provozovatelem veřejné sbírky (dále jen „Provozovatel“). Seznámení se s těmito Pravidly a souhlas s nimi je podmínkou přispění do veřejné sbírky. Provozovatele kupuje zboží prostřednictvím e-shopu nebo v tiché aukci na vernisážích.

Provozovatel
Hnutí DUHA – Friends of th Earth Czech Republic, IČ 1554779, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, je společností registrovanou Ministerstvem vnitra pod číslem VSP/1-2599/90-R, prosazující zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku.

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou sbírku, oznámenou u Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod sp. zn. S-JMK/127640/2013, za účelem získání peněžitých příspěvků zejména na podporu praktických projektů k ochraně vzácných druhů zvířat a obnově přírody v krajině, prosazování změn klíčových zákonů a koncepcí v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu, oblasti energetiky a ochrany klimatu, využívání odpadů a přírodních zdrojů a dalších oblastech ovlivňujících kvalitu životního prostředí; a to prostřednictvím následujících aktivit:

  • osvětových a vzdělávacích akcí (debaty, semináře, vzdělávací programy),
  • vydávání informačních listů a publikací,
  • zapojování veřejnosti do ochrany přírody a životního prostředí,
  • využíváním online webových nástrojů,
  • praktickou prací dobrovolníků (např. v rámci projektů Týdny pro les a divočinu, Rysí hlídky, Vlčí hlídky, Lesní hlídky),

Finanční prostředky budou využity jak k pokrytí přímých nákladů na aktivity, tak i k pokrytí základních režijních nákladů organizace pro zajištění rozvoje dostatečně silného a stabilního zázemí pro realizaci výše uvedených projektů. Část výtěžku sbírky může být poskytnuta prostřednictvím daru i jiným organizacím, které také přispějí k naplnění vybraných cílů.

Přispěvatel
Přispěvatel přispívá prostřednictvím e-shopu a v tiché aukci do veřejné sbírky nákupem označeného zboží. Příspěvkem do sbírky je hodnota uvedená v nabídce e-shopu.

Přispěvatel předává při zahájení nákupu zboží Provozovateli své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a údaje, které chce mít uvedeny na potvrzení o daru.

Ostatní podmínky vychází z Obchodních podmínek e-shopu.

Vztahy mezi Přispěvatelem a Provozovatelem výslovně neupravené těmito Pravidly se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Přispěvatel si je vědom, že Provozovatel není dodavatelem ve smyslu § 52 odst. 2 občanského zákoníku ani podnikatelem ve smyslu § 612 občanského zákoníku.

Přispěvatel si je vědom, že mu přispíváním do veřejné sbírky prostřednictvím e-shopu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Provozovatele nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Osvědčení o veřejné sbírce k nahlédnutí zde.